ภาพแสดงการใช้งานสีอิพ๊อกซี่ Hydrocote

1. กวนส่วน A (ส่วนที่เป็นสี) ให้เข้ากัน
2. เทส่วน A เข้าในกระป๋องส่วน B – ปั่นให้เข้ากัน
3. ค่อยๆ เติมน้ำจนได้ปริมาตร 3 ลิตร –
ปั่นให้เข้ากัน
4. นำไปใช้งานทันทีด้วยลูกกลิ้ง หรือ Airless Spray

5. อายุใช้งานหลังผสม ประมาณ 30 นาที
6. ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยน้ำสะอาด
และล้างด้วย Thinner หลังเลิกงาน
   
สีมาตราฐาน (Standard Colour)
สีครีม สีเขียว สีเทา