ภาพแสดงการทำงานการเคลือบผิวบ่อ SCEPTIC  เพื่อกันสารเคมี และกันรั่วซึม
หน่วยงาน DENSO - เทพารักษ

ตรวจงาน (INSPECTION)