ภาพแสดงการทำงานการเคลือบผิวบ่อพาสเจอร์ไรซ์  เพื่อกันสารเคมี และกันรั่วซึม หน่วยงานไทยรวมสิน จ.สมุทรสาคร